Konferencja „Warszawa w świetle badań naukowych. Zdrowie”

Urząd m.st. Warszawy oraz Inicjatywa Akademicka Warszawa

zapraszają do udziału w konferencji:

Warszawa w świetle badań naukowych. Zdrowie

Konferencja odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2020 r. w Centrum Nauki Kopernik.

Tematyka i cele konferencji

Konferencja poświęcona jest sytuacji Warszawy w sferze szeroko zdefiniowanej problematyki zdrowia. Stanowi ona kontynuację rozpoczętego w 2019 roku cyklu spotkań środowiska akademickiego i przedstawicieli samorządu Warszawy pod nazwą „Warszawa w świetle badań naukowych”. Jego idea wyrosła z chęci zbudowania płaszczyzny do wymiany informacji na temat kluczowych problemów rozwojowych Warszawy: ich identyfikacji, skutków i możliwych sposobów rozwiązywania. Celem konferencji jest również zidentyfikowanie obszarów słabo i niewystarczająco zbadanych, na temat których mamy jedynie wiedzę wybiórczą lub powierzchowną.

Czytaj dalej Konferencja „Warszawa w świetle badań naukowych. Zdrowie”

Seminarium: „Planowanie miasta zrównoważonego – doświadczenia amerykańskie”.

Źródło: https://pixabay.com

Amerykańskie miasta – na jednym biegunie Nowy Jork czy Seattle, na drugim pogrążone w problemach Detroit czy Cleveland. Przez popkulturę stale obecne w zbiorowej świadomości, jednak często zapomniane przez urbanistów i postrzegane powierzchownie.

  • Z jakimi problemami rozwojowymi borykają się amerykańskie miasta?
  • Czy amerykańscy urbaniści mają pomysł na ograniczenie rozlewu miast?
  • Czy transport publiczny wraca do łask w amerykańskich miastach?
  • Czy i jak amerykańskie miasta są przygotowane do zmian klimatu?
  • A wreszcie.. czy Warszawa może się czegoś nauczyć od miast amerykańskich, bądź miasta amerykańskie od Warszawy?

W imieniu Dziekana Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW i kadry Pracowni Miejskiej działającej na Wydziale zapraszamy na seminarium z udziałem eksperta ze Stanów Zjednoczonych, prof. Christophera Cusacka, który prowadzi badania w obszarze planowania przestrzennego, zrównoważonego rozwoju miast, współczesnych problemów urbanizacji oraz systemów informacji przestrzennej.

Czytaj dalej Seminarium: „Planowanie miasta zrównoważonego – doświadczenia amerykańskie”.

Klimatyczny Botaniczny czyli nowy cykl wykładów poświęconych klimatowi i jego zmianom.

Źródło: https://www.facebook.com/OgrodBotanicznyUW/

„Wykłady w ramach cyklu „Klimatyczny Botaniczny” odbywać się będą raz w miesiącu, od grudnia 2019 r. do czerwca 2020 r. Cały cykl zakończy Warszawski Festiwal Kulinarny zorganizowany w Ogrodzie Botanicznym w czerwcu. Celem wykładów jest włączenie mieszkańców Warszawy w dyskusję nad zmianami klimatu, dlatego wykłady są otwarte dla publiczności – może przyjść każdy zainteresowany kwestią klimatyczną.”

Zapraszamy na pierwszy wykład, który odbędzie się 12 grudnia (czwartek) o godz. 19.00 w Centrum Edukacji Ogrodu Botanicznego UW przy Alejach Ujazdowskich 4 a którego tematem, w kontekście zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, będzie marnotrawstwo żywności. Uczestnicy wykładu zostaną poczęstowani naparem z naturalnych darów Ogrodu Botanicznego oraz będą mogli otrzymać planer świąteczny.

Podczas spotkania przewidziano w pierwszej kolejności krótki wykład prof. Jerzego Śleszyńskiego z Katedry Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. W następnej kolejności głos zabierze Foodsharing Warszawa oraz Banki Żywności z opowieścią o swojej działalności. Przewidziano również czas na dyskusję z uczestnikami spotkania.

Terminy i tematy kolejnych spotkań
12 grudnia 2019, godz. 19:00 / Marnotrawstwo żywności
9 stycznia 2020, godz. 18:00 / Przyszłość klimatu
6 lutego 2020, godz. 18:00 / Przyszłość rolnictwa
12 marca 2020, godz. 18:00 / Przyszłość dostępu do wody
16 kwietnia 2020, godz. 18:00 / Przyszłość gleb
7 maja 2020, godz. 18:00 / Przyszłość śmieci

Więcej informacji dostępnych jest na stronie głównej Uniwersytetu Warszawskiego pod tym linkiem oraz na stronie wydarzenia na Facebooku.

Zachęcamy także do oznaczania swojego zainteresowania, zaangażowania i obecności poprzez wykorzystanie hashtagu:

#klimatycznybotaniczny

Równe szanse kobiet na rynku pracy i w życiu publicznym

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło 18 grudnia 1979 r. Konwencję ws. Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet. Od tego dnia minęło 40 lat, a kwestia równych szans kobiet na rynku pracy oraz w życiu publicznym pozostaje dyskusyjna. Dlatego też 18 grudnia 2019 r. o godz. 9:00 SGH razem z Miastem Stołecznym Warszawa zaprasza na konferencję dotyczącą dzisiejszych działań na rzecz likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet.

Konferencję otworzą prezydent mst. Warszawy Rafał Trzaskowski, prorektorka ds. współpracy z otoczeniem SGH prof. Hanna Godlewska – Majkowska oraz RPO Adam Bodnar.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną:
✅ wyniki badań dotyczące wyrównywania luki płacowej w Polsce i na świecie
✅ dobre praktyki w zakresie wyrównywania szans
✅ udział kobiet w życiu publicznym.

Po zakończeniu konferencji odbędzie się dyskusja stolikowa z mentorkami Sieci Przedsiębiorczych Kobiet i Fundacji Liderek Biznesu oraz warsztat #IamRemarkable, który daje kobietom i grupom podlegającym wykluczeniu możliwość otwartego wypowiadania się o swoich zawodowych i osobistych osiągnięciach.

Zapisy na warsztat i dyskusję przyjmowane są pod adresem kwilkolaska@um.warszawa.pl

Klub Innowacji Plus zaprasza: FEDERACJA DLA ZDROWIA

Zdrowie odgrywa istotne znaczenie w życiu jednostki i całej społeczności, tym samym stanowiąc ważny składnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Aby szerzyć i promować działania mające na celu utrzymanie zdrowia we wszystkich jego wymiarach Klub Innowacji Plus – Uniwersytet Warszawski wspólnie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym zapraszają na spotkanie: Federacja dla Zdrowia.

Czytaj dalej Klub Innowacji Plus zaprasza: FEDERACJA DLA ZDROWIA

Ochrona środowiska przyrodniczego w kontekście rozwoju Warszawy

24 czerwca w ramach współpracy m.st. Warszawy ze środowiskiem akademickim odbyły się warsztaty poświęcone ochronie środowiska przyrodniczego w kontekście rozwoju Warszawy.  Za organizację wydarzenia odpowiedzialni byli przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy: Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju oraz Centrum Komunikacji Społecznej i projekt Naukowa Warszawa. Po stronie Uniwersytetu Warszawskiego była to Pracownia Miejska oraz Inicjatywa Akademicka Warszawa 🙂 Jako że warszaty miały na celu integrację środowiska naukowego i urzędniczego, ich charakter był silnie interaktywny.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele SGGW, WUM, UW, Zarządu Zieleni, Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju oraz Biur: Architektury i Planowania Przestrzennego, Infrastruktury, Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Ochrony Środowiska, Polityki Zdrowotnej.

Uczestnicy przedstawili sobie nawzajem charakter prac poszczególnych zespołów i jednostek badawczych działających po stronie Urzędu m.st. Warszawy i uczelni warszawskich, podzielili się informacjami na temat poruszanej w badaniach problematyki oraz sposobów wykorzystania badań. W efekcie na koniec spotkania nakreślono zestaw działań niezbędnych do programowania dalszej współpracy. W najbliższym czasie zaprezentujemy wyniki tych prac. Możemy zdradzić, że następny warsztat planowany jest na wrzesień 2019 🙂

Integracja studentów zagranicznych w procesie umiędzynarodowienia polskich uczelni wyższych

Centrum Programów Międzynarodowych SGH rozpoczyna projekt #SGH4U, który ma na celu zbudowanie interaktywnej Platformy Wymiany Doświadczeń dla wszystkich, którym nie jest obojętne umiędzynarodowienie polskich uczelni wyższych.

Dzięki temu istnieje szansa na podzielenie się własną wiedzą i doświadczeniem oraz integrację z osobami, które widzą przyszłość i aktywnie działają na rzecz umiędzynarodowienia uczelni wyższych.

Inicjatywę rozpoczyna interaktywne seminarium, które odbędzie się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, 14-15 maja 2019r. Seminarium poprowadzone będzie z wykorzystaniem kreatywnych technik szukania pomysłów i rozwiązań, w tym Metody 635 (Brainwriting). Podczas wydarzenia wszyscy powinni czuć się zaproszeni do udziału w dyskusji pn. Jak zintegrować zagranicznych studentów w uczelni wyższej i sprawić, by czuli się, jak w domu? Kreatywny warsztat w poszukiwaniu dobrych praktyk, idei i inspiracji.

Na seminarium można się zapisać poprzez dostępny formularz. Zapisy trwają do 1 maja 2019. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!


Seminarium realizowane w ramach Projektu #SGH4Uwspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Warszawa w świetle badań naukowych

W dniu 27 marca 2019 roku odbyła się konferencja pn. Warszawa w świetle badań naukowych. Implikacje dla realizacji Strategii #Warszawa2030 zorganizowana we współpracy Urzędu m.st. Warszawy oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Inicjatywa ta stanowiła kolejną okazję do nawiązania i umocnienia kontaktów pomiędzy środowiskiem akademickim i urzędniczym.

Wiedza na temat Warszawy jest w wielu miejscach, a konferencja jest unikalną okazją, żeby tą wiedzą się podzielić…” powiedział Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy, który wspólnie z dr hab. Anną Gizą-Poleszczuk, prof. UW, prorektor ds. rozwoju otworzył konferencję.

Czytaj dalej Warszawa w świetle badań naukowych

Siła lokalnych i regionalnych społeczności w zarządzaniu strategicznym

Miasto tworzą różne siły. Oprócz pracowników administracji publicznej, duże znaczenie w rozwoju organizmu miejskiego odgrywają lokalne społeczności, na które składają się przedstawiciele uczelni wyższych, środowiska biznesowego, organizacji pozarządowych. Funkcjonowanie każdego z nich posiada inną do spełnienia rolę. Konferencja odbywająca się w czerwcu ma na celu pobudzenie dyskusji o tym, w jaki sposób różni aktorzy mogą i wpływają na proces zarządzania strategicznego, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki miejsc. Wydarzenie będzie okazją do porównania polskich przypadków z działaniami podejmowanymi w Europie Centralno-Wschodniej.

Konferencja pn. EVERYTHING IN ITS PLACE – EMPOWERING LOCAL AND REGIONAL COMMUNITIES odbędzie się w dniach 27-30 czerwca 2019 na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Czytaj dalej Siła lokalnych i regionalnych społeczności w zarządzaniu strategicznym