Ruszają długo oczekiwane prace nad studium Warszawy! Konferencja: Robimy studium! #Warszawa2030

Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Warszawy (SUiKZP) jest dokumentem planistycznym wyznaczającym strategiczne kierunki rozwoju przestrzennego miasta. Jego zapisy odnoszące się do różnych aspektów funkcjonowania miasta w wymiarze przestrzennym  (m.in. terenów zieleni, obszarów komunikacyjnych, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, zasad kształtowania ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju) stanowią punkt wyjścia dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które obejmują mniejsze obszary Warszawy. Miejscowe plany zagospodarowania stanowią z kolei akt prawa miejscowego, co oznacza, że ich zapisy mają charakter prawnie wiążący i determinują w jakich płaszczyznach rozwija się miasto.

Z uwagi na kontekst, jakim jest coraz większa waga przypisywana planowaniu zintegrowanemu zakładającemu powiązanie planowania strategicznego z wymiarem przestrzennym (terytorialnym), prace nad SUiKZP zostały powiązane ze strategią #Warszawa2030 i będą stanowiły jej element uzupełniający. Wraz z uchwaleniem przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy na dobre rozpocznie się praca nad nowym studium, którego horyzont ma sięgać do 2045 roku.

W tym celu Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego UM organizuje konferencję pn. „Robimy studium!”, która odbędzie się w dniach 9-10 maja br. Wydarzenie to ma stanowić okazję do wzajemnego poznania się, przedyskutowania ważnych kwestii z punktu rozwoju przestrzennego miasta, do wymiany kontaktów i współpracy w interdyscyplinarnych zespołach warsztatowych. O ile pierwszy dzień konferencji będzie poświęcony wykładom i panelom dyskusyjnym, o tyle drugiego dnia uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach. W całym przedsięwzięciu udział biorą przedstawiciele różnych środowisk miejskich – poczynając od pracowników UM i jego jednostek wykonawczych, poprzez przedstawicieli organizacji pozarządowych, kończąc na przedstawicielach środowiska akademickiego z różnych warszawskich uczelni.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie! Będzie to okazja do nawiązania kontaktów z przedstawicielami różnych środowisk! 😊

Szczegółowe informacje o programie znajdziecie na stronie Robimy studium! Na spotkanie obowiązują zapisy –tutaj można się zarejestrować.