Stypendia dla doktorantów w programie ZIP

Studia doktoranckie i prowadzone podczas nich badania często wymagają dużego zaangażowania i wysokich nakładów czasowych. Dlatego aby nieco ułatwić cały ten proces, w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju (ZIP) funkcjonującego na Uniwersytecie Warszawskim, rozpoczęto program stypendialny „Zwiększenie mobilności doktorantów”. Jego celem jest wsparcie mobliności doktorantów związanej z prowadzonymi badaniami na arenie krajowej i międzynarodowej, co stanowić może pewne pole do działania na rzecz rozwijania współpracy z innymi jednostkami 🙂 .

Program ten skierowany jest do doktorantów będacych na drugim roku studiów. Przez dwa lata, 50 doktorantów wyłonionych w konkursie otrzymywać będzie stypendium w wysokości 2 tysięcy złotych miesięcznie. Jeżeli stypendyście uda się uzyskać stopień naukowy doktora do 31 grudnia 2021 roku – otrzyma dodatkowo 12 tysięcy.

W ciągu dwóch lat trwania stypendium, stypendysta musi wykazać swoje zaangażowanie na rzecz prowadzonych badań naukowych:

  • musi wziąć udział w wyjazdach naukowych trwających co najmniej 8 tygodni,
  • wziąć udział w dwóch szkołach letnich
  • uczestniczyć w OGUNach dla doktorantów
  • wygłosić referat na międzynarodowej konferencji naukowej.

Do 10 września należy złożyć komplet wymaganych dokumentów, zaś do 28 września zostaną ogłoszone wyniki konkursu. W ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu stypendyści są zobowiązani do podpisania deklaracji uczestnika projektu.

Wszystkie potrzebne do pobrania dokumenty znajdują się na stronie Programu Zintegrowanej Przedsiębiorczości. Z ewentualnymi wątpliwościami lub pytaniami można pisać na adres mailowy: stypendia.zip@uw.edu.pl

Zachęcamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!